NOVEMBAR-MESEC BORBE PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI

Mesec novembar je prema Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru zdravlja posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti, sa ciljem podizanja svesti stanovništva o štetnim efektima droga i mobilisanja celokupnog društva za uključivanje u aktivnosti na suzbijanju njihovog korišćenja.

Svake godine u svetu oko 210 miliona ljudi koristi droge, a od ovog broja oko 200.000 ljudi godišnje umire kao posledica upotrebe droga. Bolesti zavisnosti predstavljaju veoma veliki zdravstveni i društveni problem. Pored posledica po zdravlje korisnika psihoaktivnih supstanci, ove bolesti dovode i do brojnih socijalnih problema, kao i do ekonomskih gubitaka, širenja ilegalnih tokova novca i dr.

Burne socijalne promene u društvu koje se dešavaju i u našoj zemlji dovele su, sa jedne strane, do osiromašenja građana, porasta kriminala, krize morala, promena unutar porodice, osećaja bezperspektivnosti, razgradnje postojećih institucija, i sa druge strane, do velike dostupnosti psihoaktivnih supstanci. Zbog svega ovoga veliki broj dece i mladih je bio u situaciji da proba neku psihoaktivnu supstancu. Pod psihoaktivnim supstancama podrazumevamo sve supstance koje menjaju stanje svesti, odnos prema telu, opažanje, mišljenja, raspoloženje i ponašanje. Mladi ljudi koji počnu da koriste ove supstance u ranom uzrastu, bilo da se radi o duvanu, alkoholu, tabletama ili ilegalnim drogama, u riziku su da postanu hronični korisnici, odnosno zavisnici.

Zavisnost je stanje kada osoba više nije u stanju da kontroliše svoje ponašanje u odnosu na upotrebu psihoaktivne supstance. Javlja se prinuda i potreba za daljim unosom i pored očiglednosti štetnih posledica i suprotno zdravom razumu, logici i svojoj svesnoj želji. Upotreba psihoaktivnih supstanci – duvana, alkohola, tableta i ilegalnih droga dovodi do fizičke i psihičke zavisnosti, kao i razvoja tolerancije. Fizička zavisnost podrazumeva prilagođavanje organizma na stalno prisustvo psihoaktivne supstance. Uskraćivanje ili nedostatak psihoaktivne supstance dovodi do burne reakcije organizma, sa simptomima i znacima koji se zovu apstinencijalna kriza. Kod korisnika «teških ilegalnih droga» apstinencijalna kriza je izuzetno neprijatna i teška i jednom doživljena ostavlja strah od ponovnog javljanja, što je i razlog da su oni spremni na sve da ne dožive ponovo tu krizu. Psihička zavisnost podrazumeva psihološko prilagođavanje na korišćenje neke od psihoaktivnih supstanci. Ispoljava se kao žudnja koja postaje osnovni pokretač ponašanja. Zavisnik vremenom sve više počinje da se oslanja na psihoaktivne supatance i one postaju neka vrsta «psihičke štake» i glavno sredstvo za rešavanje svih problema. Pomoću psihoaktivnih supstanci zavisnik beži od neprijatnih osećanja i teškoća. Zavisnik od psihoaktivnih supstanci ne doživljava kao problem već kao rešenje problema, ali je ovo početak začaranog kruga u kojem se gube sposobnosti koje je stekao jer je upravo rešavanje problema i prevazilaženje poteškoća ono što nas jača i za život osposobljava. Tolerancija postoji kada ista doza PAS izaziva sve slabije dejstvo, odnosno kada je potrebno unositi je u sve većoj količini da bi se postigao prvobitni efekat.

KADA SE POČINJE SA ZLOUPOTREBOM DROGA?

Mladi najčešće stiču svoja prva iskustva sa drogom u periodu adolescencije. Adolescencija je razvojna faza mlade osobe na prelazu iz detinjstva u odraslo doba. Ovo je period burnih telesnih i psiholoških promena kada se pred mladu osobu stavljaju i određeni razvojni zadaci (treba da odluči o budućem zanimanju i profesiji, stvaranju osnova za ekonomsku nezavisnost, da oformi identitet, da se prilagodi telesnim promenama i seksualnosti, da se osposobi za bliskost i odgovornost sa drugima…). Bunt protiv roditelja i drugih autoriteta svojstven je upravo ovom periodu u razvoju mladih. U adolescenciji su mladi zaokupljeni svojim izgledom, kvalitetima i sposobnostima i to stalno preispituju, pa je često prisutan manji ili veći pad samopouzdanja i samocenjenja. To je period kada mladi pate dublje i intenzivnije nego što su ikada patili i što će ikada patiti. U pokušaju da savladaju teškoće u postizanju ovih razvojnih zadataka adolescenti počinju da koriste duvan, alkohol i druge droge.

Primarna prevencija odnosno sprečavanje nastanka bolesti zavisnosti je najvažnija. Da bismo to postigli neophodno je staviti pod kontrolu upotrebu i zloupotrebu svih psihoaktivnih supstanci (kafa/kofein, duvan/nikotin, alkohol, droga), i zato su nam potrebni celoviti, multisektorski preventivni programi i sistematičan rad sa decom i omladinom tokom predškolskog perioda, osnovne i srednje škole koji će sa istim ciljem povezati roditelje, prosvetne i zdravstvene radnike, uz učešće široke javnosti i medija.

U Zavodu za javno zdravlje “Timok” Zaječar postoji Savetovalište za mlade sa osnovnim ciljem edukacije mladih o zdravim stilovima života. Tokom školske godine, Odsek za promociju zdravlja edukuje mlade kroz predavanja i tribine o zdravim stilovima života i štetnosti upotrebe psihoaktivnih supstanci, naročito u osnovnim školama.

U sklopu svojih redovnih zdravstveno-vaspitnih aktivnosti u vidu predavanja i tribina po osnovnim i srednjim školama na teritoriji Zaječarskog i Borskog okruga vrši se primarna prevencija alkoholizma, konzumiranja cigareta i ostalih psihoaktivnih supstanci.

Porodice u kojima se stvaraju uslovi za razvoj zdrave dece su one u kojima  oba roditelja neguju i daju ljubav deci, mala je razlika u očekivanjima roditelja od dece, roditelji imaju veći uticaj na decu nego vršnjaci, roditelji se dobro slažu sa vršnjacima, čvrsti stavovi i pravi autoritet roditelja, negovanje porodične tradicije, jasna i otvorena komunikacija u porodici.

ZJZ “Timok” Zaječar

Centar za promociju zdravlja

Marina Vojnović

Ana Točević

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *