“NE OKREĆI GLAVU“

Udruženje građana ‘’KOKORO’’- Bor od 01.10.2022 – 31.07.2023. god. realizuje projekat ‘’Ne okreći glavu“ u oblasti unapređenja i zaštite ljudskih prava.

Projekat se sprovodi u okviru Programa podrške civilnom društvu “Dijalog promena – podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti” koji sprovodi BOŠ (Beogradska Otvorena Škola) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom, kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije na osnovu ugovora između Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Ciljevi projekta su: doprineti održivoj praksi dijaloga OCD sa javnom vlašću u procesu donošenja odluka u oblasti poštovanja ljudskih prava u Borskom okrugu kroz sprovođenje Nacion. strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, Zakona i LAP za rodnu ravnopr. u Boru.

– Mobilisati društvene resurse u zajednici (institucije, porodicu, mlade, OCD) kroz obuke i aktivno učešće
u širenju znanja o nenasilju i saradnji na razvoju podsticajnog okruženja za rodnu ravnopravnost i
– Unaprediti međusektorsku saradnju u zajednici na pristupu dijalogu i uzajamnom razumevanju sa javnom vlašću
na donošenju odluka o unapređenju javne politike u oblasti ljudskih prava i promovisanju nenasilja.
Osnaživanje timova institucionalne podrške zaštite od nasilja i rad sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja
realizovaće se sprovođenjem akreditovanih treninga na unapređenju znanja, veština i procedura primene u
praksi:

• ’’Nasilje u porodici i institucionalna zaštita i organizovanje konferencije o slučaju za zaštitu od nasilja
u porodici’’ učešćem 15 profesionalaca relevantnih sektora institucija i organizacija u Boru (3 dana od
strane eksperata Autonomnog ženskog centra).
• “Edukacija mladih kao metod prevencije partnerskog nasilja“, obukom profesionalaca u radu sa mladima za
adekvatno razumevanje fenomena prepoznavanje i dugoročno smanjenje stope nasilja u partnerskim vezama i
nasilnih oblika ponašanja značajnih za budućnost.
Osposobljavanje grupe mladih za vršnj. promotere prev. nasilja u intimnim partnerskim vezama mladih – 20
učenika i studenata 2 dana.
• Uključenje građana i pružalaca institucionalne podrške žrtama pribavljanjem argumenata za delotvoran
dijalog sa lokalnom vlašću (ispitivanje stavova, iskustava i potreba).
• Tematske radionice na temu ’’Koordinacija akcija lokalne zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja u
porodici’’ za unapređenje sveobuhvatne podrške zaštiti ljudskih prava sa 20 učesnika angažovanjem dva
spoljna eksperta UNDP.
• Okrugli sto relevantnih sektora u Boru prezentovanjem argumentovanih podataka (stavova, stanja i efekata)
postojeće prakse u zaštiti rodno zasnovanog nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Pokrenuti dijalog
sa lokalnom vlašću na unapređenju zaštite od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i formiranju
ekspertskog tima pri komisiji za rodnu ravnopravnost – tela gradske skupštine, za sprovođenje Lokkalnog
akcionog plana.
• Dve diskusione tribine u ruralnim naseljima za povećanje informisanosti o zaštiti od nasilja i
informisanje građana o rezultatima stavova i efekata postojećih mera zaštite od nasilja i
• Javne akcije u zajednici za promovisanje prednosti prev. nasilja i zaštite ljudskih prava zajedničkim
delovanjem sa građanima uz razmenu znanja i učešće u medijima. Otvoreni razgovori sa mrežom obučenih
timova i volontera, distribucija info-edukativnog materijala o nenasilju i procedurama zaštite.

Udruženje građana ’’KOKORO’’ – Bor
Milojka Milivojević, predsednik

„Ovaj materijal objavljen je uz finansijsku podršku Evropske unije. Za njegovu sadržinu odgovorno je isključivo Udruženje građana “Kokoro“ – Bor i ona nipošto ne odražava stavove Evropske unije.“

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *