SLATINJANI TRAŽE SASTANAK SA GRADSKOM VLAŠĆU

„Rodna gruda (p)osta ruda“ (10)

Meštani sela Slatina kod Bora, zatražiće od gradske vlasti da održe sastanak sa meštanima kako bi im objasnili detalje oko Odluke Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, koja se odnosi na izradu Strateške procene uticaja prostornog plana područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika “Čukaru peki” u gradu Boru-donje ležište na životnu sredinu, a koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije.

-Videli smo ovu odluku, ali nikakve detalje oko toga ne znamo, zato ćemo  gradskoj  vlasti uputiti poziv da održe sastanak sa meštanima u selu, kako bi nas upoznali sa detaljima ove odluke i daljim planovima -kaže Miodrag Živković, meštanin Slatine.

U ovoj Odluci se navodi da su razlozi za izradu Strateške procene definisani na osnovu teritorijalnog obuhvata i mogućih uticaja Prostornog plana područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika “Čukaru peki” u gradu Boru-donje ležište na životnu sredinu na sledeći način: Značaj Prostornog plana na zaštitu životne sredine i održivi razvoj proizilazi iz potrebe da se zaštiti životna sredina, poboljša kvalitet života i obezbedi održivi razvoj na području Prostornog plana i potrebe da se u planiranju prostornog razvoja područja Prostornog plana sagledaju strateška pitanja zaštite životne sredine i obezbedi njihovo rešavanje na odgovarajući način.

Miodrag Živković

-U ovoj Odluci se navodi da Okrvirna granica Prostornog plana obuhavata cele katastarske opštine Slatina i Oštrelj i delove katastarskih opština Brestovac, Metovnica, Šarbanovac i Donja Bela Reka, tako da smo na  sastanku naše Radne grupe zauzeli  stav da insistiramo na tome da se ta prezentacija prostornog plana i zone uticaja na životnu sredinu održi u selima koja su obuhvaćena tim planom-dodaje naš sagovornik.

U daljem tekstu Odluke se pominje da je izrada Strateške procene zasnovana na studijsko – analitičkoj dokumentaciji  iz oblasti prostornog planiranja, zaštite životne sredine, prirode i drugoj relevantnoj dokumentaciji, kao i da će Strateškom procenom biti razmatrana pitanja zaštite vazduha, voda, zemljišta, živog sveta, prirode, i druga pitanja za koja se tokom izrade utvrdi da zahtevaju odgovarajuću obradu.

-Izveštaj o strateškoj proceni kao dokument kojim se prikazuje postupak izrade Strateške procene, rezultati do kojih se došlo i način integrisanja u postupak pripreme Prostornog plana sadrži: polazne osnove Strateške procene: obuhvat, predmet i ciljevi Prostornog plana, zahtevi zaštite životne sredine iz relevantnih planskih i drugih dokumenata, opšte i posebne ciljeve Strateške procene i  indikatore, Procenu mogućih uticaja na životnu sredinu:prikaz stanja životne sredine na području Prostornog plana, varijante razvoja planskog područja, uključujući scenario nultog razvoja i varijante razvoja i zaštite planskog područja povoljne sa aspekta zaštite životne sredine, procenu uticaja varijantnih rešenja za životnu sredinu, opsi mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu, poređenje varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg, procenu uticaja planskih rešenja na životnu sredinu, opis mera za sprečavanje i ogranićavanje  negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu, način na koji su pri proceni uzeti u obzir elementi životne sredine i karakteristike uticaja, varijantnih rešenja i prikaz razloga za izbor najpovoljnijeg, procenu uticaja planskih rešenja na životnu sredinu, opis mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu, način na koji su pri proceni uzeti u obzir elementi životne sredine i karakteristike uticaja, smernice za izradu strateških procena na nižim hijerarhijskim nivoima, program praćenja stanja životne sredine u toku sprovođenja prostornog plana, prikaz korišćene metodologije, prikaz načina odlučivanja, opis razloga odlučujućih za izbor prostornog plana sa aspekta razmatranih varijantnih rešenja i prikaz načina na koji su pitanja životne sredine uključena u Prostorni plan, učešće zainteresovanih strana u postupku izrade i razmatranja Izveštaja o strateškoj proceni, izvod iz Strateške procene-kaže se u ovoj Odluci.

Takođe, u Odluci je istaknuto da je rok za izradu Strateške procene 18 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Prostornog plana, kao i da će se strateška procena obaviti u skladu sa evropskim i međunarodnim principima teorije i dobre prakse u izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za istu vrstu planskih dokumenata.

-Učešće zainteresovanih organa i organizacija u razmatranju Izveštaja o strateškoj proceni obezbeđuje se dostavljanjem Izveštaja o strateškoj proceni na mišljenje. Učešće javnosti u razmatranju Izveštaja o strateškoj proceni  obezbeđuje se u okviru javnog uvida u Nacrt Prostornog plana u trajanju od  30 dana, u jedinici lokalne samouprave koja je u obuhvatu Prostornog plana. Sredstva za izradu Strateške procene obezbeđuje privredno društvo Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor-dodaje se, između ostalog u ovoj Odluci.

Projektni tim nedeljnika “Timočke

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *